سیاست مردانه

سیاست مردانه / زنان مرد پولدار نمی خواهند مردی می خواهند که…

زنان مرد پولدار نمی خواهند مردی می خواهند که… اغلب آقایان فکر می کنند خانم ها یک مرد پولدار موفق با ماشین آخرین سیستم و آپارتمان مجلل می خواهند. اما درست نیست!!!چرا که اغلب خصوصیات خوب آقایان است که خانم ها را تحت تاثیر قرار می دهد نه حسابهای بانکی آنان.  خانم ها مردی را