سیاست زنانه

سیاست زنانه / از بکار بردن کلمه چرا بپرهیزید

از بکار بردن کلمه چرا بپرهیزید.وقتی که شما از یک مرد بپرسید که چرا این کار را اینطور انجام داده ای؟ او اینطور استنباط خواهد کرد که به او گفته اید که تو احمق هستی… که روی زمین این راه را برای این کار انتخاب کرده ای!حالا او قبل از اینکه جملاتتان را تمام کرده