سیاست رفتاری / زیبا بگویید تا زیبا بشنوید

ﻣﻘﺎﺑﻞﮐﻮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢو ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﻢ: ﻋﺰﯾﺰم دوﺳـﺘﺖ دارم…ﺑﻌﺪاز ﻟﺤﻈﺎﺗﯽﭘﺎﺳﺦﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ: ﻋﺰﯾﺰم دوﺳﺘﺖ دارم…ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﯾﻢ: از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم. ﺑﻌﺪاز ﻟﺤﻈﺎﺗﯽﭘﺎﺳﺦﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ: از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم. 💞 ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺴـﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻼﻣﯽ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻫﻤﺴـﺮﺷـﻤﺎ، ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻤﺎ را درﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، و ﺷـﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﯾﮕﺮان ﺑـﺎ اﻟﻘـﺎب

سیاست مردانه

سیاست مردانه / زنان مرد پولدار نمی خواهند مردی می خواهند که…

زنان مرد پولدار نمی خواهند مردی می خواهند که… اغلب آقایان فکر می کنند خانم ها یک مرد پولدار موفق با ماشین آخرین سیستم و آپارتمان مجلل می خواهند. اما درست نیست!!!چرا که اغلب خصوصیات خوب آقایان است که خانم ها را تحت تاثیر قرار می دهد نه حسابهای بانکی آنان.  خانم ها مردی را