سیاست رفتاری / زیبا بگویید تا زیبا بشنوید

ﻣﻘﺎﺑﻞﮐﻮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢو ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﻢ: ﻋﺰﯾﺰم دوﺳـﺘﺖ دارم…ﺑﻌﺪاز ﻟﺤﻈﺎﺗﯽﭘﺎﺳﺦﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ: ﻋﺰﯾﺰم دوﺳﺘﺖ دارم…ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﯾﻢ: از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم. ﺑﻌﺪاز ﻟﺤﻈﺎﺗﯽﭘﺎﺳﺦﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ: از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم. 💞 ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺴـﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻼﻣﯽ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻫﻤﺴـﺮﺷـﻤﺎ، ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻤﺎ را درﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، و ﺷـﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﯾﮕﺮان ﺑـﺎ اﻟﻘـﺎب

سیاست مردانه

سیاست مردانه / زنان مرد پولدار نمی خواهند مردی می خواهند که…

زنان مرد پولدار نمی خواهند مردی می خواهند که… اغلب آقایان فکر می کنند خانم ها یک مرد پولدار موفق با ماشین آخرین سیستم و آپارتمان مجلل می خواهند. اما درست نیست!!!چرا که اغلب خصوصیات خوب آقایان است که خانم ها را تحت تاثیر قرار می دهد نه حسابهای بانکی آنان.  خانم ها مردی را

سیاست زنانه

سیاست زنانه / از بکار بردن کلمه چرا بپرهیزید

از بکار بردن کلمه چرا بپرهیزید.وقتی که شما از یک مرد بپرسید که چرا این کار را اینطور انجام داده ای؟ او اینطور استنباط خواهد کرد که به او گفته اید که تو احمق هستی… که روی زمین این راه را برای این کار انتخاب کرده ای!حالا او قبل از اینکه جملاتتان را تمام کرده